A Photo of the Group Taken in November 2017

Left to right: Tianyi Zhang, Chris Gianelli, Jiaying Ren, Jeremy Johnston, Dr. Jian Li